MENTORS
اعضاء شتاب‌دهنده
به خانواده بزرگ

آوینوکس

بپیوندید

اعضاء شتاب‌دهنده

MENTORS

اعضاء شتاب‌دهنده آوینوکس

شخص مدنظر خود را پیدا نکردید؟

کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.